ALGEMENE VOORWAARDEN


 1. Onze aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij deze een optie en geldigheidstermijn bevatten dewelke uitdrukkelijk door ons bepaald zijn. Om ons te verbinden, moet elke zaak, zelfs indien zij behandeld werd door onze agenten, schriftelijk door ons worden bevestigd. Verbintenissen van welke aard ook dewelke aangegaan werden door een aangestelde van MIJTEN NV zijn slechts geldig na bevestiging ervan door een gedocumenteerd gevolmachtigde (voorlegging publicatie B.S.) ervan.

 2. Door het enkele feit van bestelling, aanvaardt de contractant uitdrukkelijk onderhavige algemene voorwaarden die het contract beheersen en waarvan enkel kan afgeweken worden bij uitdrukkelijk geschreven overeenkomst. Vanaf dan wordt afstand gedaan van de toepassing van zijn eigen (algemene) contractsvoorwaarden. Aanvaarding van de offerte houdt in dat de andere partij afstand doet van de toepassing van de bepalingen van zijn algemene of specifieke voorwaarden, zelfs indien deze vermelden alleen geldig te zijn.

 3. De materialen worden geleverd volgens beschikbaarheid en volgens onze mogelijkheden van voorbereiding, lading en vervoer alsmede in voorkomend geval deze van onze leveranciers.
 4. Niettegenstaande elke aanwijzing daaromtrent van bijzondere marktvoorwaarden, is uitdrukkelijk overeengekomen dat de termijnen steeds louter als richtlijn werden gegeven en dat zij, bij vertraging, aan de contractant geen enkel recht verlenen op schadevergoeding, boete of vernietiging. Van het voorgaande kan slechts worden afgeweken bij uitdrukkelijke geschreven voorafgaande overeenkomst. Behoudens uitdrukkelijke geschreven overeenkomst, behouden wij ons het recht voor leveringen uit te voeren in één of meerdere keren, naar onze voorkeur.
 5. De goederen blijven, ongeacht of zij reeds zijn afgeleverd en in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, exclusieve eigendom van MIJTEN NV tot dat volledige betaling van de koopprijs (hoofdsom, intresten en kosten) heeft plaatsgehad. Bij gebrek aan betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te komen ophalen. De contractant is aansprakelijk voor de kosten die MIJTEN NV daartoe dient bloot te stellen die betaalbaar zijn op eerste verzoek en voorlegging van de facturen en kostennota’s. Voor de eigendomsovergang als in het vorige lid bedoeld is de opdrachtgever niet gerechtigd de goederen in bewaring te geven, te wijzigen, te vervreemden of ten behoeve van derden met persoonlijke of zakelijke rechten te bezwaren, dan wel anderszins hierover te beschikken. Behoudens anders sluitende overeenkomst, behouden wij de eigendom van al de door ons verkochte goederen totdat zij volledig betaald zijn met inbegrip van rente en kosten. Niettemin gaan alle risico’s over op de koper vanaf het ogenblik van de levering. Indien de prijs of de overeengekomen afbetalingen niet op de vervaldag vereffend zijn, dan hebben wij het recht de verkoop te ontbinden, eenvoudig door ons besluit dienaangaande kenbaar te maken en bij de afnemer nog aanwezige goederen op te eisen tegen overhandiging van een creditnota voor de restwaarde van de goederen.
 6. Alle betalingen dienen te gebeuren op de zetel van MIJTEN NV, netto zonder disconto, contant bij overeenkomst, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de orderbevestiging. De aanvaarding van betalingstermijnen en/of wissels brengt geen schuldvernieuwing met zich     mede en doet geen afbreuk aan de invorderbaarheid van de schuld en de hierna vermelde intresten en vergoedingen. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag is er een conventionele verwijlintrest verschuldigd van 12 % per jaar op het openstaande saldo, met een minimumintrest zoals volgt uit de bepalingen van artikel 5 WBBH. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag, zal het openstaande saldo van rechtswege en zonder noodzaak tot voorafgaande aanmaning, verhoogd worden met 15 % op bedragen lager dan € 2.500,00 en met 10% op bedragen hoger dan € 2.500,00 ten titel van forfaitaire schadevergoeding, met een minimum van € 250,00 en te verhogen met de gemaakte kosten met betrekking tot de invordering van de schuldvordering, hieronder begrepen de erelonen van de advocaten overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 WBBH. In geval van annulering van de opdracht is de opdrachtgever gehouden tot een forfaitaire schadevergoeding van 30 % op de contractprijs, te verhogen met de waarde van hetgeen op het ogenblik van de annulatie reeds uitgevoerd is en/of verschuldigd is aan de toeleveranciers van MIJTEN NV.
 7. Elke laattijdige betaling of nakoming van één van de essentiële verplichtingen van de contractant maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs nietvervallen facturen onmiddellijk opeisbaar.
 8. Wij hebben het recht om in de loop van de uitvoering van een koop de leveringen te schorsen of te annuleren naar onze keuze, voor het geheel of een gedeelte, in geval dat de betalingsvoorwaarden en/of andere essentiële verplichtingen van de contractant niet worden nageleefd. Deze schorsing of annulatie is van toepassing onverminderd de andere gevolgen van het niet-respecteren van de betalingsvoorwaarden en/of andere essentiële verplichtingen door de contractant.
 9. Geen enkele klacht, op grond van welke titel ook, verleent de contractant de bevoegdheid om de betaling van het gehele factuurbedrag, zelfs niet van een gedeelte ervan, te schorsen of uit te stellen. De aanvaarding van de goederen gebeurt op het ogenblik van de levering. Om geldig te zijn dienen de klachten met betrekking tot niet conforme of zichtbare gebreken onmiddellijk bij levering te worden meegedeeld aan MIJTEN. Het gebruik van de geleverde goederen, zelfs ten dele, staat van rechtswege gelijk met de aanvaarding van de levering in haar geheel. Elke betwisting betreffende het bedrag van de factuur dient schriftelijk binnen de 5 werkdagen na ontvangst ervan bij MIJTEN te worden ingediend en toekomen. Partijen erkennen en aanvaarden, behoudens tegenbewijs, dat de dag van ontvangst van de factuur uiterlijk op de tweede dag na de factuurdatum dient te worden gesitueerd. Gelet op haar hoedanigheid van tussenpersoon, beperkt MIJTEN haar garantie voor de geleverde goederen tot de door de leverancier toegekende garantie. Voor zover de voorwaarden en de omvang van deze garantie het toelaten, zal MIJTEN in ieder geval haar tussenkomst beperken tot het vervangen van de gebrekkige stukken of tot de terugbetaling van de betaalde prijs zonder dat de klant aanspraak kan maken op een grotere schadevergoeding. MIJTEN zal nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden voor het nietnakomen door een leverancier van diens verplichtingen m.b.t. de uitvoering van de garantie, o.a. ingeval van faillissement van de leverancier. MIJTEN is niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële of andere schade, van welke aard ook, die de klant of een derde zou lijden bij het verbruik van de goederen. Voor alle producten raadt MIJTEN de gebruikers aan om de bijsluiter te lezen en na te volgen. MIJTEN is niet aansprakelijk voor verborgen gebreken tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen.
 10. Elke annulering, zelfs gedeeltelijk, vanwege de contractant vereist onsgeschreven akkoord omtrent de annulering op zich en diens voorwaarden. Zoniet wordt artikel 6 al 3 toegepast.
 11. De ontbinding van onderhavig contract door de contractant voor om het evenwelke reden brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling mee:
  • de onmiddellijke teruggave, op kosten van de contractant, van de gelever-de en nog niet verbruikte goederen, terwijl de contractant ons de mogelijkheid verzekert en ons machtigt de goederen onmiddellijk te laten afhalen en hiervoor toelating verleent elke plaats waar de goederen zich bevinden, binnen te gaan;
  • de verplichting van de contractant om ons te vergoeden voor elkevoorzienbare of onvoorzienbare schade door ons geleden om rede van of ten gevolge van de ontbinding;
  • de ontbinding van het contract kan door ons worden nagestreefd in gevalvan niet naleven door de contractant van zijn essentiële verplichtingen, in geval van faillissement, neerleggen van verzoek tot concordaat, opschorting van betaling, beslag op onze goederen.
 12. Toeval of overmacht geeft ons het recht gedeeltelijk of volledig de uitvoeringvan het hele of een deel van het contract op te schorten, zonder om het even welk soort vergoeding. Bij toepassing van onderhavig artikel worden beschouwd als of gelijkgesteld met overmacht, inzonderheid: oorlog, mobilisatie, staat van belegering, opstand, onlusten op de openbare weg, blokkades, contingentering, gedeeltelijke of algemene stakingen -van sociale, politieke of andere oorsprong-legale of wilde, lock-out, epidemie, staat van quarantaine, slechte weersomstandigheden -die al dan niet worden beschouwd als nationale ramp-, brand, explosie, overstroming, vernieling van machines, in België of in het buitenland, in de fabrieken van onze leveranciers of bij alle andere van deze laatsten, met ernstige invloed op de vervaardiging, de voorraad, de behandeling of het transport van de koopwaar of van grondstoffen noodzakelijk voor hun fabricatie.
 13. De nietigheid van één van de clausules van de algemene voorwaarden brengtniet de nietigheid van de overeenkomst met zich mee. In dit geval zullen partijen ervoor zorgen de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule, die binnen de wettelijke perken, hetzelfde effect heeft als die welke nietig werd verklaard.
 14. Onderhavig contract wordt beheerst door het Belgische recht. Alle betwistingen betreffende interpretatie, geldigheid of uitvoering van onderhavige contracten behoren uitdrukkelijk tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement te Hasselt. Wissels brengen noch vernieuwing noch afbreuk met zich mee van deze formele clausule betreffende toewijzing van bevoegdheid, zelfs al woont de contractant elders. Mijten NV behoudt zich het recht voor om de zaak in te leiden in het gerechtelijk arrondissement van de woonplaats of maatschappelijke zetel van de contractant.
     

Loading
Loading